1. PRVA REGISTRACIJA

Vozilo registrira policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta, odnosno sjedištu vlasnika vozila.

         Postupak :

 1. 1  Vlasnik ili opunomoćenik vozila (novog ili rabljenog) obraća se stanici za tehnički pregled vozila uz prilaganje:
 • dokaza o vlasništvu vozila
 • potvrde ili druge javne isprave koja sadrži podatak o OIB-u

2.1 Stanica za tehnički pregled vozila popunjava prometnu dozvolu i registracijski list

3.1 Vlasnik vozila se zatim obraća nadležnoj policijskoj upravi/postaji za registraciju vozila uz prilaganje:

 • dokaza o vlasništvu vozila
 • dokaza o plaćenim propisanim davanjima (obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš)
 • registracijskog lista prometne dozvole upravne pristrojbe (državni biljeg)
 • za pravne osobe pravovaljana punomoć

4.1 Polivijska uprava/postaja ovjerava prometnu dozvolu nakon čega stanica za tehnički pregled vozila izdaje registracijske pločice.

2. Produženje registracije

Obavlja se u stanici za tehnički pregled, pri čemu je potrebno predočiti:

 • prometnu dozvolu
 • potvrdu ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u
 • važeći identifikacijski dokumenat vlasnika vozila – NAPOMENA

Troškovi:

 • naknada za tehnički pregled vozila (ovisno o vrsti vozila)
 • obvezno osiguranje (ovisno o vrsti vozila)
 • godišnja naknada za ceste (ovisno o vrsti vozila)
 • posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila)
 • naknada za naljepnicu – znak tehničke ispravnosti vozila upravna pristojba

NAPOMENA: Produženje registracije vozila može, osim vlasnika, može obaviti i druga osoba uz predočenje važeće pravovaljane identifikacijske

isprave vlasnika vozila i svoje važeće pravovaljane identifikacijske isprave. Ako je vozilo u vlasništvu pravne osobe, produženje  registracije može izvršiti

osoba koja ima pravovaljanu punemoć

3. Odjava Vozila

Odjava vozila obavlja se u policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta ili sjedišta kupca, pri čemu je potrebno donijeti:

 • knjižicu vozila
 • prometnu dozvolu
 • registarske pločice
 • upravnu pristojbu u biljezima
 • važeću pravovaljanu identifikacijsku ispravu vlasnika vozila ili opunomoćenika

Prilikom odjave otpadnog vozila vrste prilaže se potvrda o obrađivanju otpadnog vozila koju izdaje fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukoliko se odjavljuje vozilo koje nije otpadno, prilaže se izjava o mjestu čuvanja vozila.

U slučaju odjave vozila zbog promjene vlasnika, prilaže se i dokaz o izvršenoj promjeni.

4. Promjena vlasnika

Vozilo registrira policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta (fizička osoba), odnosno sjedištu (pravna osoba) novog vlasnika. Prilaže se :

 • dokaz o vlasništvu (račun, kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju…)
 • knjižica vozila i prometna dozvola
 • obrazac za promjenu vlasnika
 • polica obveznog osiguranja (na uvid)
 • registracijski list (ako je isteklo važenje prometne dozvole)
 • potvrda ili druga javna isprava koja sadrži podatak o OIB-u
 • original Potvrde o plaćanju godišnje naknade za ceste ili potvrda Županijske uprave za ceste o statusu uplaćene godišnje naknade za ceste

5. Ustupanje registarskih pločica

U slučaju promjene vlasništva vozila na istom registarskom području, bivši vlasnik, ukoliko to želi, može novom vlasniku ustupiti s vozilom i registarse pločice, s tim

da to navede u kupoprodajnom ugovoru ili da o tome u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u kojoj odjavljuje vozilo, da pisanu izjavu.